Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Phòng GD-ĐT An Minh, Kiên Giang xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 1 ... - Lao động

Phòng GD-ĐT An Minh, Kiên Giang xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2014Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 29/5/2014 của ủy ban nhân dân (UBND) huyện An Minh, về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện An Minh đợt 1 năm 2014, UBND huyện An Minh thông báo xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2014 như sau:


I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:


1. Đối tượng dự xét tuyển:


Không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có nguyện vọng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện An Minh và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vào ngạch chuyên viên (01.003); giáo viên Mầm non (15.115, 15a.206, 15a.205); giáo viên Tiểu học (15.114, 15a.204, 15a.203); giáo viên Trung học cơ sở (15a.202, 15a.201); Kế toán viên (06.032, 06.031); viên chức văn phòng (02.014, 02.015; 13.095, 13.096); Thư viện viên (17.171, 17.170); Y sĩ viên (16.119)


2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:


a) Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:


- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Kiên Giang;


- Từ đủ 18 tuổi trở lên;


- Có đơn đăng ký dự tuyển;


- Có lý lịch rõ ràng;


- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí cần tuyển;


- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;


- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;


- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.


b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:


- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;


- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.


c) Tiêu chuẩn:


- Đối với chuyên viên (01.003) phải có bằng Đại học chuyên ngành ở vị trí cân tuyên, có chứng chỉ A ngoại ngữ, A tin học.


- Đối với giáo viên Mầm non (15a.205) phải có bằng Đại học sư phạm Mầm non, có chứng chỉ A ngoại ngữ, A tin học.


- Đối với giáo viên Mầm non (15a.206) phải có bằng Cao đẳng sư phạm Mầm non.


- Đối với giáo viên Mầm non (15.115) phải có bằng trung học sư phạm Mầm non.


- Đối với giáo viên Tiểu học (15a.203) phải có bằng Đại học chuyên ngành ở vị trí cần tuyển, có chửng chỉ A ngoại ngữ, A tin học.


- Đối với giáo viên Tiểu học (15a.204), phải có bằng Cao đẳng chuyên ngành ở vị trí cần tuyển.


- Đối với giáo viên Tiểu học (15.114), phải có bằng trung học chuyên ngành ở vị trí cần tuyển.


- Đối với giáo viên Trung học cơ sở (15a.201), phải có bằng Đại học chuyên ngành ở vị trí cần tuyển, có chứng chỉ A ngoại ngữ, A tin học.


- Đối với giáo viên Trung học cơ sở (15a.202), phải có bằng Cao đẳng chuyên ngành ở vị trí cần tuyển.


- Đối với Kế toán viên (06,031) phải có bằng Đại học chuyên ngành ở vị trí cần tuyển, có chứng chỉ A ngoại ngữ, A tin học.


- Đối với Kế toán viên (06.032) phải có bằng trung học chuyên ngành ở vị trí cần tuyên.


- Đối với viên chức văn phòng (02.014; 13.095; 01.003) phải có bằng Đại học chuyên ngành ở vị trí cần tuyển, có chứng chỉ A ngoại ngữ, A tin học.


- Đối với viên chức văn phòng (02.015; 13.096; 01.004) phải có bằng trung học chuyên ngành ở vị trí cần tuyển.


- Đối với Thư viện viên (17.170) phải có bằng Đại học chuyên ngành ở vị trí cần tuyên, có chứng chỉ A ngoại ngữ, A tin học.


- Đối với Thư viện viên (17.170) phải có bằng trung học chuyên ngành ở vị trí cần tuyển.


- Đối với Y sĩ viên (16.119) phải có bàng trung học chuyên ngành y tế.


3. Hồ sơ đăng ký dự tuyến và thừi gian nhận hồ sơ:


- Hô sơ của người đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:


+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;


+ Bản sao giấy khai sinh;


+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp xã (thị trấn) nai đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;


+ Bản sao bảng điểm kết quả học tập toàn khóa học, Bằng tốt nghiệp; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (có chứng thực) phù hợp với ngạch đăng ký dự tuyên. Trường họp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiêng Việt, (khi trúng tuyên xuât trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu);


+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử đụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đên ngày nộp hồ sơ dự tuyển;


+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;


+ Hai 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc; hai (02) ảnh cỡ 4x6.


- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32cm, ghi họ, tên người dự thi và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ bên trong hồ sơ.


- Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc qua đường bưu điện.


- Hồ sơ dự tuyển theo mẫu thống nhất của Hội đồng tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyến và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại.


4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển từ ngày 19 tháng 6 năm 2014 đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính ngày làm việc).


5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ


Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện An Minh, khu vực II, Thị trấn Thứ 11, huyện An Minh.


6. Lệ phí xét tuyển:


Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.


Dự kiến thu lệ phí là 260.000 đồng/thí sinh.


7. Số lượng cần tuyển:


Tổng số lượng cần tuyển là 56 người, trong đó:


- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là: 54 người.


- Đơn vị Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện là: 01 người.


- Đơn vị Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện là: 01 người.


8. Hình thức tuyển dụng và nội dung tuyển dụng:


a) Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức đưọ-c thực hiện thôug qua hình thức xét tuyển.


b) Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 11, mục 3, Chương 2 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:


- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự


tuyển.


- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.


9. Cách tính điểm:


- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu câu của vị trí dự tuyến và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.


- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điếm 100, tính hệ số L


- Trường họp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điếm học tập đồng thòi là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.


- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.


- Kêt quả tuyển dụng là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn theo quy định tại Điều 12, Mục 3 theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP.


10. Cách xác định người trúng tuyển:


a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện:


- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điêm trở lên.


- Có kết quả xét tuyển cao hơn lẩy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.


b) Trưòng hợp nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau ở tiêu chí cuối củng cần tuyển thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đúng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:


-Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;


- Thương binh;


- Người hưởng chính sách như thương binh;


- Con liệt sĩ;


- Con thương binh;


- Con của người hưởng chính sách như thương binh;


- Người dân tộc ít người;


- Đội viên thanh niên xung phong;


- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;


- Người dự tuyển là nữ.


c) Nếu xét qua các điều kiện trên mà vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.


11. Thời gian tổ chức xét tuyển và địa điểm phỏng vấn


a) Thời gian tiến hành to chức xét tuyên


- Từ ngày 19 tháng 6 năm 2014 đến ngày 16 tháng 7 năm 2014, nhận hồ sơ của thí sinh.


- Ngày 24 tháng 7 năm 2014 lập danh sách niêm yết những người đủ điều kiện dự phỏng vấn trong kỳ xét tuyển.


- Ngày 16 và ngày 17 tháng 7 năm 2014 tổ chức phỏng vấn.


b) Địa điểm phỏng vấn: Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện An Minh, Khu vực II, Thị Trấn thứ 11, huyện An Minh.


Trên đây là thông báo xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc huyện An Minh đợt 1 năm 2014 của UBND huyện An Minh./.


Cơ quan tuyển dụng: Phòng GD-ĐT An Minh, Kiên Giang


Tỉnh/thành: Kiên Giang


Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn


Thông báo tuyển dụng hết hạn sau: Liên hệ để biết thêm chi tiết


(Nguồn: http://ift.tt/1nOifCq)Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support